0224 711 21 04

Temmuz 1538 – Kanuni ve Boğdan Seferi

Karadeniz sahilinin dörtte üçüne sahip bulunan Osmanilarin hem ticaret hem de yapacaklari seferler için Polonya yolu üzerinde bulunan ve önemli birer üs durumunda olan bazi sahil sehirlerini almalari gerekiyordu. Zira ancak bu sayede Kirim’la irtibat saglanabilirdi. Bu sebeple Bogdan (Moldavia)’in ticaret iskelelerinin alinmasi ister istemez bu prensligi Osmanli nüfuzu altina sokacakti.

Boğdan, II. Bayezid döneminden beri Osmanlılar’a bağlı bir voyvodalık haline getirilmişti. Boğdan voyvodalığı, Kili ve Akkerman kaleleri alındıktan sonra sıkı bir sekilde devletin nüfuzu altına girmişlerdi. Bunlar, yarim asırdan daha fazla bir süre devleti uğraştıracak hareketlerde bulunmamışlardı. Her ne kadar voyvodalık zaman zaman vergisini vermekte ihmal göstermişse de buna Iran, Mısır ve Macaristan seferleri münasebetiyle göz yumulmuş ve sadece ikaz ile iktifa edilmişti.

Kanuni, Macaristan seferi sırasında Voyvoda Petro Rares’e bir berat göndererek, burayı onun idaresine bırakmıştı. voyvodalık, her yıl Osmanlı Devleti’ne 4000 duka altın, 40 kısrak ve 20 tay göndermekle yükümlü tutulmuştu. Bunun içindir ki Voyvoda Petro Rares, Viyana seferi esnasında orduya elçisini göndererek sadakatini teyid ile bu seferinden avdette de vergisi olan 4000 duka altın ile 40 kısrak ve 20 taydan ibaret olan vergisini bizzat takdim etmişti. Hammer, Rares’in Osmanlılar’a getirdiği vergiler konusu ile onun, Kanuni tarafindan karşılanışı ve kendisine yapılan muameleyi su ifadelerle nakletmektedir: “Sultan Süleyman, Viyana’dan dönüsünde kararlaştırılan hediyeleri bizzat Rares’ten alarak karşılığında bir samur kürk (vezirlere mahsus elbise), iki tuğ (sancakbeyi alameti), bir kuka (yeniçeri ortabaşılarının serpuşu) hediye eder.”

Bu seferin sonunda Osmanlılar, Prut ile Dinester nehirleri arasında kalan yerleri ellerine geçirmişlerdi. Elde edilen bu yerler, bir sancak haline getirilmişti. Bundan başka yıktırılan Kili kalesi yeniden inşa edilmiş, Akkerman ise müstahkem bir hale getirilmişti. Yine bu esnada Bender şehri de ele geçirilmişti. Boğdan meselesinin hallinden sonra Osmanlı ordusu geri dönmüş, sefere katilmiş bulunan Kırım Hanı Sahib Giray’a da geri dönme izni verilmişti. Osmanlı ordusunun dönüsünden sonra, beylerin seçtiği ve Kanuni’nin göreve getirdiği yeni voyvoda ile yeni idareciler, vaziyete hakim olamazlar. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Rares’i İstanbul’a davet ederek ikinci defa voyvodalığı ona verir.

Paylaş: